Přijímání dětí

 

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ JESENIOVA 98/2593

Kritéria se řídí ustanovením § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok se vydávají měsíc před termínem zápisu.

Termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je vyhlašován jednou ročně a to vždy v měsíci květnu. Jedná se o dva po sobě jdoucí pracovní dny, vždy od 13 do 17 hodin. Termín je stanoven zřizovatelem a zveřejněn způsobem v místě obvyklým (např. vyvěšením plakátu) nejpozději 1 měsíc předem. Zřizovatel zveřejňuje termín v radničních novinách a na svých internetových stránkách.

Škola pořádá den otevřených dveří – rodiče mají možnost prohlédnout si prostory školy, jsou informováni o provozu MŠ, výši úplaty a aktivitách školy.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel MŠ v souladu se zákonem 500/2005 Sb.

Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím mateřské školy k Odboru školství a mládeže MHMP.

Přijímání dětí probíhá podle následujících kritérií:

  1. dítě má trvalý pobyt v Praze 3
  2. dítě se hlásí do posledního ročníku předškolního vzdělávání
  3. dítě má v MŠ Jeseniova 98 sourozence a dovrší věku 4 let do 31. srpna 2018
  4. dítě dovrší věku 4 let do 31. srpna 2018
  5. dítě má v MŠ Jeseniova 98 sourozence a dovrší věku 3 let do 30. září 2018
  6. dítě dovrší věku 3 let do 31. srpna 2018

Děti jsou přijímány podle splněných kritérií, vyšší váhu má kritérium s nižším pořadovým číslem. V případě rovnosti splněných kritérií rozhoduje věk dítěte (starší dítě má přednost). V případě shody splněných kritérií a data narození rozhoduje abecední pořadí příjmení dítěte.