Informace

Provozní doba školy: 7 – 17 hodin, příchod od 7 do 8,30 hodin, vyzvedávání dětí od 12,30 do 13 a od 15 do 17 hodin

Detašované pracoviště Koněvova 240a (Kachničky): 7 – 17 hodin, příchod od 7 do 8,30 hodin, vyzvedávání dětí od 13 do 13.15 a od 15 do 17 hodin

Detašované pracoviště Vlkova 31 (Žabičky): 7 – 17 hodin, příchod od 7 do 8.20 hodin, vyzvedávání dětí od 12.30 do 13 hodin a od 15 do 17 hodin

Platby:  školné: 1 000 Kč/měsíc (neplatí děti v povinném ročníku vzdělávání)


stravné:

  • Jeseniova: 40 Kč/den, děti s OŠD 41 Kč/den
  • Koněvova: 42 Kč/den, děti s OŠD 46 Kč/den
  • Vlkova: 36 Kč/den

Jídelníček si můžete prohlédnout na www.nasems.cz. Do této aplikace mají přístup jen registrovaní uživatelé, návod na registraci získáte u paní učitelky ve třídě.

Jídelníček pro Kachničky najdete na: http://www.waldorfskaskolka.cz/jidelnicek


Naše mateřská škola je realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0010933 Šablony II pro MŠ Jeseniova 98,

který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rozvojových aktivit v MŠ, včetně aktivit rozvíjejících ICT,
a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Dále na podporu profesního rozvoje pedagogů
a spolupráci s rodiči.

Celková výše podpory činí 547 575 Kč.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.***

Povinně zveřejňované informace

Název:Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 2593/98
Důvod a způsob založení:Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských

 

zařízení a je zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání

Zřizovatel: Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3
Organizační struktura: Organizační struktura MŠ Jeseniova 98
Kontaktní poštovní adresa:Mateřská škola, Jeseniova 2593/98, 130 00 Praha 3
Úřední hodiny:po telefonické či osobní domluvě
Telefonní čísla MŠ:pevná linka 271 772 732

 

mobil ředitelka 739 924 707


Kachničky 770 148 669
Žabičky 770 148 667
Telefonní čísla ŠJ:pevná linka 222 583 202

 

mobil vedoucí ŠJ 777 478 327

Adresa internetové stránky:www.msjeseniova98.cz
Email:reditelka@msjeseniova98.cz

jidelna@msjeseniova98.cz

Datová schránka:ytckxne, typ schránky OVM
Číslo účtu MŠ:13859359/0800
Číslo účtu ŠJ:556105/0300
IČO:70108552
Dokumenty: Školní vzdělávací program, Školní řád
Rozpočet:

informace o rozpočtu na rok 2021 a o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2022 až 2026 jsou zveřejněny na webu zřizovatele: http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/-rozpocet-mc-praha-3

Žádosti o informace: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.
Ústní podání – osobně v ředitelně školy
Písemné podání – žádosti lze doručit osobně, doporučenou poštou nebo elektronicky. Žádost musí splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 106/1999 Sb.
Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny, písemně doporučenou poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.
Opravné prostředky: Opravné prostředky proti vydanému rozhodnutí lze podat prostřednictvím ředitelky školy.
Formuláře: Žádost o přijetí dítěte, Evidenční list dítěte – k dostání v papírové podobě v budově MŠ
Popisy postupů: Přijímání dětí
Školní řád
Ochrana osobních údajů
Nejdůležitější používané předpisy: ·         Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
·         Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
·         Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
·         Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
·         Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
·         Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
·         Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
·         Vyhláška š. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
·         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR
Vydané právní předpisy: Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
Sazebník úhrad za poskytování informací: dle sazebníku zřizovatele, k nahlédnutí zde (www.praha3.cz)
Licenční smlouvy: V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky zveřejňují informace v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Toto prohlášení je zde uvedeno povinně na základě požadavku bodu č. 32 přílohy č. 1 vyhlášky 64/2008 Sb.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu administrátora webu.