Informace

Provozní doba školy: 7 – 17 hodin, příchod od 7 do 8,30 hodin, vyzvedávání dětí od 12,30 do 13 a od 15 do 17 hodin

Platby:  školné 840 Kč/měsíc (neplatí děti v povinném ročníku vzdělávání)
stravné: 35 Kč/den, děti s OŠD 36 Kč/den

Jídelníček si můžete prohlédnout na www.nasems.cz. Do této aplikace mají přístup jen registrovaní uživatelé, návod na registraci získáte u paní učitelky ve třídě.


Naše mateřská škola je realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0010933 Šablony II pro MŠ Jeseniova 98,

který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rozvojových aktivit v MŠ, včetně aktivit rozvíjejících ICT,
a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Dále na podporu profesního rozvoje pedagogů
a spolupráci s rodiči.

Celková výše podpory činí 547 575 Kč.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.


 


Naše mateřská škola
je realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003979 Šablony pro MŠ Jeseniova 98,

který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, na kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu společného vzdělávání. Dále na podporu osobnostního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů a spolupráci s rodiči.

 Celková výše podpory činí 233 584 Kč

Projekt je realizován od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018


***

 

Povinně zveřejňované informace

 

Název: Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 2593/98
Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských

zařízení a je zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání

Zřizovatel: Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3
Organizační struktura: Organizační struktura MŠ Jeseniova 98
Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola, Jeseniova 2593/98, 130 00 Praha 3
Úřední hodiny: po telefonické či osobní domluvě
Telefonní čísla MŠ: pevná linka 271 772 732

mobil ředitelka 739 924 707

Telefonní čísla ŠJ: pevná linka 222 583 202

mobil vedoucí ŠJ 777 478 327

Adresa internetové stránky: www.msjeseniova98.cz
Email: reditelka@msjeseniova98.cz

jidelna@msjeseniova98.cz

Datová schránka: ytckxne, typ schránky OVM
Číslo účtu MŠ: 13859359/0800
Číslo účtu ŠJ: 556105/0300
IČO: 70108552
Dokumenty: Školní vzdělávací program, Školní řád
Rozpočet: Rozpočet na rok 2019, Střednědobý výhled na období 2020-2024
Žádosti o informace: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání – osobně v ředitelně školy

Písemné podání – žádosti lze doručit osobně, doporučenou poštou nebo elektronicky. Žádost musí splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 106/1999 Sb.

Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny, písemně doporučenou poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.
Opravné prostředky: Opravné prostředky proti vydanému rozhodnutí lze podat prostřednictvím ředitelky školy.
Formuláře: Žádost o přijetí dítěte, Evidenční list dítěte – k dostání v papírové podobě v budově MŠ
Popisy postupů: Přijímání dětí
Školní řád
GDPR
Nejdůležitější používané předpisy:

 

·         Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

·         Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

·         Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

·         Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

·         Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

·         Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

·         Vyhláška š. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

·         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR

Vydané právní předpisy: Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
Sazebník úhrad za poskytování informací: dle sazebníku zřizovatele, k nahlédnutí zde (www.praha3.cz)

 

Licenční smlouvy: V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů