Přijímání dětí

Pro rodiče, kteří podali žádost o přijetí:

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. bude rozhodnutí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 24. 5. 2019.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která dostaly při zápisu.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. V případě nepřijetí si rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vyzvedněte osobně v ředitelně školy v termínu: 24. 5. 2019 od 9 do 12 hod nebo 27. 5. 2019 od 15 do 17 hod.

Schůzka rodičů přijatých dětí se koná v pondělí 17. 6. od 15,30 hodin ve třídě Kachniček. Pokud Vám to situace dovolí, dostavte se bez dítěte. S sebou přineste rodné číslo dítěte.

***

 

Zápis pro školní rok 2019/2020 se koná 6. a 7. května 2019 od 13 do 17 hodin.

Rodiče přijdou s dítětem, přinesou vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí, rodný list dítěte a doklad o bydlišti v Praze 3.

Formuláře žádosti budeme vydávat od 1. dubna každý všední den od 7 do 17 hodin v přízemí školky.

***

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 9 do 16 hodin pořádáme
den otevřených dveří.

Prohlídky školy budou v každou celou hodinu. Získáte základní informace o vzdělávání v naší školce, zodpovíme vaše dotazy a samozřejmě si můžete vyzvednout formulář potřebný k zápisu.

 

 

 

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ JESENIOVA 98/2593

Kritéria se řídí ustanovením § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok se vydávají měsíc před termínem zápisu.

Termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je vyhlašován jednou ročně a to vždy v měsíci květnu. Jedná se o dva po sobě jdoucí pracovní dny, vždy od 13 do 17 hodin. Termín je stanoven zřizovatelem a zveřejněn způsobem v místě obvyklým (např. vyvěšením plakátu) nejpozději 1 měsíc předem. Zřizovatel zveřejňuje termín v radničních novinách a na svých internetových stránkách.

Škola pořádá den otevřených dveří – rodiče mají možnost prohlédnout si prostory školy, jsou informováni o provozu MŠ, výši úplaty a aktivitách školy.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel MŠ v souladu se zákonem 500/2005 Sb.

Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím mateřské školy k  MHMP.

Přijímání dětí probíhá podle následujících kritérií:

1. dítě má trvalý pobyt v Praze 3

2. dítě se hlásí do posledního ročníku předškolního vzdělávání

3. dítě dovrší věku 3 let do 31. srpna 2019

Děti jsou přijímány podle počtu splněných kritérií. V případě rovnosti počtu splněných kritérií rozhoduje věk dítěte (starší dítě má přednost). V případě shody počtu splněných kritérií a data narození rozhoduje abecední pořadí příjmení dítěte.